Statutter for Norsk forum for brokkirurgi.

1. Norsk forum for brokkirurgi er en interessegruppe under Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi (NFGK). Alle kirurger i Norge med interesse for brokkirurgi kan være medlemmer av interessegruppen.


2. Formål:

a. Gjennom egne studier og internasjonal litteratur arbeide for best mulige resultater av brokkbehandling.
b. Gjennom kurs og møter spre interesse og informasjon om moderne brokkbehandling.
c. Gjennom registrering av kirurgisk brokkbehandling arbeide for en kvalitetssikring av pasientbehandlingen.
d. Sette fokus på nye behandlingsmetoder og materialer.
e. Stimulere til forskning omkring brokkirurgi i norsk regi.

 

3. Forumet vil knytte kontakter til andre internasjonale organisasjoner med tilknytning til brokkirurgi, og formidle nyheter fra disse, samt invitasjoner til møter og kongresser.

4. Norsk forum for brokkirurgi utarbeider et nyhetsbrev 2 ganger årlig, som gjøres tilgjengelig for medlemmene via en internettside.

5. Styret i Norsk forum for brokkirurgi velges på NFGKs årsmøte etter forslag fra forumet.

6. Styret har 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og redaktør av nyhetsbrevet. Styret velges for 2 år av gangen. Dersom det under styrets funksjonstid skjer frafall, kan styret supplere nytt styremedlem på eget initiativ.

7. Det er ingen kontingent for å være medlem. Eventuelle inntekter vil være fra et samarbeid med relevant industri, dog slik at regelverket for Den Norske Legeforening alltid overholdes.

8. Styret har ansvar for budsjett og regnskap som revideres etter avtale med styret i NFGK.

9. Norsk forum for brokkirurgi fremlegger hvert år en rapport om sin virksomhet under NFGKs årsmøte.

10. Eventuelle oppsparte midler overføres til NFGK i tilfelle forumet legges ned.

 


Les pdf